Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku
Programy dotyczące ochrony środowiska
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2021
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
° Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
° Referat Finansowo - Podatkowy
° Urząd Stanu Cywilnego
° Obsługa Rady Gminy i Sprawy Organizacyjne
° Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
- Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu
- Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
- Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu
- Dowód osobisty - zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
- Dowód osobisty - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości)
- Rejestr Danych Kontaktowych - przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych
- Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
- Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
- Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców
- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy
- Wymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca obytu stałego lub czasowego
- Zaświadczenia z akt ewidencji ludności
- Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru Pesel
- Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
- Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
- Nadanie numeru Pesel
- Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
- Wpisanie wyborcy do spisu wyborców
- Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
- Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
- Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
° Kadry i Ewidencja Działalności Gospodarczej
° Obsługa Sekretariatu
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Gminny Zakład Ekonomiczno -Administracyjny Szkół i Przedszkoli
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Przejrzysta Polska
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 130.000 złotych
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Plan zamówień publicznych na rok 2021
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy > Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste > Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu strona główna 

Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu

Zobacz:
 Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu .  Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu .  Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu .  Dowód osobisty - zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego .  Dowód osobisty - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości) .  Rejestr Danych Kontaktowych - przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych .  Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich .  Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich .  Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców .  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy .  Wymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca obytu stałego lub czasowego .  Zaświadczenia z akt ewidencji ludności .  Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru Pesel .  Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi .  Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Nadanie numeru Pesel .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
wersja do druku