Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku
Programy dotyczące ochrony środowiska
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2021
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
° Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
- Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
- Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
- Lokalizacja inwestycji celu publicznego
- Ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji innych niż inwestycje celu publicznego
- Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
- Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lub zmiany numeru porządkowego
- Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
- Zgłoszenie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
- Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
° Referat Finansowo - Podatkowy
° Urząd Stanu Cywilnego
° Obsługa Rady Gminy i Sprawy Organizacyjne
° Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
° Kadry i Ewidencja Działalności Gospodarczej
° Obsługa Sekretariatu
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Gminny Zakład Ekonomiczno -Administracyjny Szkół i Przedszkoli
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Przejrzysta Polska
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 130.000 złotych
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Przetarg ofert
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych na rok 2021
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy > Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska > Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości strona główna 

Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości

Zobacz:
  Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów .  Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną .  Lokalizacja inwestycji celu publicznego .  Ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji innych niż inwestycje celu publicznego .  Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy .  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie .  Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lub zmiany numeru porządkowego .  Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Zgłoszenie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości .  Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach . 
wersja do druku